בטיחות

עמוד הבית > בטיחות

בטיחות

קן התור רואה חשיבות אדירה בהקפדה על בטיחות עובדיה באתרים ומקפידה על מערכת בקרה עצמית,
הכוללת תדריכי בוקר יומיים כחלק מן השגרה, שילוב טכנולוגיות לבקרה וניטור מפגעים, הכנה מסודרת למשימות מסוכנות ותחקור אירועי כמעט ונפגע מתוך מחשבה כיצד נמנע את התאונה הבאה.
קן התור הוסמכה כאחת מ-5 החברות הראשונות ל"כוכב בטיחות" ראשון ושני מטעם מטה הבטיחות של התאחדות בוני הארץ.
קן התור מקיימת בקרה לפי תקן בטיחותISO 45001

1. מבוא

עבודות בניה הינן מסוכנות מעצם טיבן. מקורן של הסכנות נעוץ במאפיינים עיקריים אלה:
המלאכות הינן מסוכנות; הסביבה הינה מסוכנת; השתנות מהירה של סביבת העבודה; העדר הכשרה למרבית מקצועות הבניה; תחלופת עובדים – קושי בקידום אחריות אישית; בליל שפות – ערוב תרבויות;

 • מאפיינים אלה מאתגרים מאוד את השליטה של מנהלים ושל בעלי תפקידים בעובדים ובעבודות הבניה.
 • הניסיון מלמד כי ככל שעבודות הבניה מתקדמות, כך גוברים הלחצים וגוברת השפעתם המזיקה של המאפיינים שצוינו לעיל, בעיקר על רקע אלה:
 • פיגור בלוחות זמנים
 • בעיות איכות הגורמות לעבודות חוזרות
 • חריגה מתקציבים מתוכננים
 • אחת הדרכים היעילות להתמודד עם האתגרים שצוינו לעיל ועם הלחצים המתלווים אליהם, הינה מה שמכונה, "ניהול התחלותתדריך בוקר (התחלת יום) לעובדים".

2. מטרה

לפרט את דרישות הסף לניהול התחלות באתרי בניה, על מנת לאפשר את הגברת השליטה וכפועל יוצא מכך, הפחתת סיכוני הבב"ת (ניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית).
לכן לא יחל יום עבודה באתר הבניה, אלא אם התקיימו דרישות הנוהל.

3.מסמכים ישימים

אין

4.הגדרות

 • מנהל עבודה – מנהל עבודה הוא בעל הסמכה ממשרד העבודה, והסמכות הביצועית הראשית באתר הבניה.

תפקידו ללוות את העבודה באופן צמוד ולפקח על עמידה בתקני הבניה ובנהלי הבטיחות.

 • מנהל פרויקט – אחראי ומנהל האתר על כל היבטיו תפקידו – לבחון חלופות. Ø להציג לבטים/ סיכונים. Ø לבנות תקציב ולו"ז (לוח זמנים) ראשוניים לשלב הייזום וכן לעמוד ביעדים הביצועיים והבטיחותיים בכל שלבי ההתקדמות בפרויקט .
 • מהנדס ביצוע – מהנדס הביצוע הוא מהנדס/הנדסאי אזרחי\מהנדס בניין המשמש כנציג הקבלן הראשי בשטח לביצוע פרויקט בנייה או תשתית.
 • עוזר בטיחות – הוא אדם בעל הסמכה ממשרד העבודה לתפקיד, ותפקידו לבצע ביקורת קבועה על מצב הבטיחות באתר הבנייה, שתנוהל על פי רשימת תיוג.
 • מנהל אזור – מנהל אזור הוא בעל תפקיד בכיר בחברה אותו מינה מבצע הבניה (מנכ"ל) לפקח על התנהלות (ביצועית ובטיחותית) של כל האתרים שהוגדרו לו.

מנהלי אזורים קיימים בחברה בתחום תשתיות, מגורים ופרויקטים ציבוריים.

 • ממונה בטיחות – מי שהוא בעל אישור כשירות בתוקף ממשרד העבודה, ושנתמנה בידי מעביד להיות ממונה על הבטיחות, הגיהות ובריאות העובדים באתרי הבניה של החברה.

5. שיטה

מנהלי האתר(ראה סעיף 4 – הגדרות) יוודאו כי לא יחל יום עבודה באתר הבניה, אלא אם התקיימו דרישות הנוהל. להלן הדרישות:

5.1. מנהל העבודה יעביר את תדריך בטיחות התחלת יום, לכל העובדים באתר, לפני התחלת יום העבודה.

5.2. תדריך התחלת יום יתקיים באזור המנהלתי של האתר, או במקום קבוע שייקבע בהתאם למאפייני האתר.

5.3. ממונה הבטיחות של החברה, ישתתף לפחות אחת לחודש בכל האתרים לבדיקת "איכות/ ביצוע" של תדריך הבוקר (לצורך דירוג ביצוע התחלת יום), כמו כן בכל תדריך בו ישתתף, יתערב בתוכנים ויוסיף את ניסיונו.

5.4. מנהל אזור נדרש להשתתף לפחות אחת לחודש בתדריך התחלת יום באופן פעיל בהעברת התדריך, בכל האתרים שבאחריותו.

5.5. נדרשת השתתפות פעילה בהעברת ההדרכה, של כל אחד ממנהלי האתר (ראה סעיף 4 – הגדרות), לפחות אחת לשבוע.

5.6. ניתן לשלב קבלני משנה/ ראשי צוותים של הקבלן ואפילו עובדי קבלן בתדריך, אך לא כתחליף לאחד ממנהלי האתר.

5.7. בתדריך יהיה נוכח עוזר הבטיחות של האתר וכן בעלי תפקידים נוספים כפי שהוגדר בסעיפים מעלה.

במהלך התדריך יודגשו הנושאים האלה:

 • בדיקת נוכחות ושלומם של העובדים
 • פרוט העבודות המתוכננות לאותו יום עבודה.
 • נקודות תורפה בטיחותיות (נת"בים) במשימות העבודה המתוכננת להתבצע באותו היום.
 • ביצוע תאום עבודות בין העובדים/ קבלני המשנה באתר, וקביעת סדר ביצוע העבודה באזורים משותפים.
 • הוראות חרום באתר
 • העברת דגשים מקצועיים בנושא נבחר.
 • שיתוף באירועי בטיחות שהיו בחברה – אירועים מתוך תחקירי החברה או במקומות אחרים.
 • הדגשת ערכי בטיחות של החברה:
  • חובת הזהירות וחובת הזהירות המוגברת של כל העובדים
  • הזכות הבסיסית לא לבצע עבודה "לא בטוחה" – הזכות להגיד לא
  • תצפיות מחזקות – יבוצעו סיורי בטיחות וימסרו חוות דעת לעבודה טובה/לקויה לכל ר"צ מקבלני המשנה באתר.
  • מוכנות –לבדוק הסמכות עובדים נדרשות לביצוע העבודה, כשירות לביצוע העבודה , ולוודא מוכנות לביצוע העבודה בצורה בטיחותית ואמינה.
  • משימות זה"ב (זיהוי, הערכה, בקרה) – בסיום התדריך יפתחו משימה מנהל העבודה ור"צ הקבלן ויבצעו מוכנות בהתאם לסיכונים במשימה, ויוודאו קיום שלטי אזהרה (במידת הצורך) דרכי גישה וניקיון האיזור. בסיום המוכנות יבצע מנהל העבודה תדריך בטיחות לכל צוות המשימה.
 • נושאים נוספים ע"פ שיקול דעתו של המדריך.

5.8. הדרכה של עובדים שאינם מבינים את שפת המדריך – לאור בעיות בהבנת שפות ההדרכה, כמו גם לכל העובדים האחרים, יש להנגיש המידע לעובדים אלה באפשרויות הבאות העומדות לרשות הצוות:

5.8.1 תחקירי בטיחות מאירועי בטיחות בחברה – מצולמים עם תמונות ולקחים לעובד – הערה: קיימים סטים אצל ממוני הבטיחות.

5.8.2 סרטוני בטיחות ללא שפה להקרנה לעובדים

5.8.3 הדרכות מעשיות והדגמות פיזיות של שימוש בציוד

5.9. חיזוק, עידוד ותגמול התנהגויות בטוחות – הנהלת האתר תיישם ערך של מתן תגמול וחיזוקים חיוביים, והעדפתו על פני הרתעה וענישה, מתוך הכרה שהנעת עובדים בדרכים אלו, תאפשר הפגנה של אכפתיות ודאגה לשלומם ותחזק את נכונותם להיות שותפים לדרך ולאורך זמן.

5.9.1. לכן מומלץ, אחת לשבוע , להחליט מי מבין העובדים באתר זכאי לקבלת תגמול על התנהגות בטיחותית ודוגמא לשאר העובדים באתר ולהעניק לו "פרס עידוד" מתוך מבחר הפרסים שיש באתר.

5.9.2. במידה והוענק אחד הפרסים מהמאגר, ידווח האתר למזכירת הבטיחות במשרד הראשי של החברה על ביצוע המסירה לצורך מעקב ביצוע.

5.10. בסיום התדריך, לפחות אחת לחודש, אחד מנהלי האתר יבצע מבדק פיקוח עצמי בהתאם לנספח ד' של אמנת כוכבי הבטיחות, וימלא דו"ח בטיחות בקרת פיקוח עצמי (נספח ג באמנת כוכבי הבטיחות)